ANBI VERWIJZINGEN

ANBI Gegevens

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij de Belastingdienst aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Aangesloten instellingen kunnen daarom de vereiste gegevens publiceren op de website van Erfgoedpartners.

 

ANBI Vereniging Groninger Monument Eigenaren

de vereniging heeft op dit moment nog geen ANBI status. Maar het bestuur is bezig met de voorbereidingen om binnenkort aan de eisen van ANBI te voldoen. 
Zodra dat in orde is, wordt de ANBI status aangevraagd. 

Doel

De doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten:

 1. de facilitering van kennisuitwisseling ten aanzien van de afwikkeling van schade door. mijnbouwactiviteiten, maatregelen ter voorkoming daarvan en de gevolgen hiervan
 2. voor rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten, panden in beschermde stads- of dorpsgezichten en karakteristieke panden in de provincie  Groningen en hun eigenaren, gebruikers of bewoners;
 3. het bijstaan van de leden met schade door mijnbouwactiviteiten, maatregelen ter voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan in de provincie Groningen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het onderhouden van contacten met alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling · van mijnbouwschade, maatregelen ter voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan;
 2. het organiseren van activiteiten met betrekking op mijnbouwschade, maatregelen ter - voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan aan panden als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel en hun eigenaren, gebruikers of bewoners;
 3. alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn

Bestuur

De bestuursleden staan vermeld in het smoelenboek elders op de website. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Conform de verplichting, staan hoofd- en nevenfuncties eveneens aangegeven. 

Statuten

Beschikbaar op de website

Verenigingsplan

Wordt momenteel aan gewerkt

Beleid verkrijgen financiële middelen

Wordt aan gewerkt.

Gehanteerde wervingsmethoden

Wordt aan gewerkt.

Omvang reserves in de jaarrekening

Jaarrekening 2020 nog niet behandeld in de ALV.

Voorgestelde statutenwijzigingen

onderstaand de noodzakelijke statutenwijzigingen welke nodig zijn om een ANBI status te krijgen. Deze worden in de eerstvolgende ALV voorgelegd aan de leden.

Artikel 5.1.2

De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Indien een incidentele belangenverstrengeling plaatsvindt dan zal dit bestuurslid zich onthouden van stemming.

Artikel 1.1.3

Uit de statuten van de organisatie blijkt dat de financiële middelen die na opheffing van de organisatie overblijven, worden besteed aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling