Een reactie:

Eén van de reacties op Facebook over de oprichting van een vereniging voor eigenaren van rijks/gemeentemonumenten en beeldbepalende panden:

[bt_quote style="default" width="0"]Ik geloof niet dat ik..., dat wij (als monumentbezitters) hier echt blij van moet worden...; weer een apart clubje (al dan niet onder de 'paraplu' van Libau) dat 'liefdevol' op zoek gaat naar.... en wil/gaat 'graaien' in/uit... alle mogelijke/denkbare de subsidie-potten en -potjes die eventueel beschikbaar zijn/komen voor het Aardgas-Debacle. Vanuit de GBB is de afgelopen maanden hard gewerkt an een 'eigen' monumenten en erfgoed werkgroep vanuit de de visie dat de GBB ook daar een rol te vervullen heeft en dat in lijn en niet in concurrentie kan brengen met wat de GBB t.b.v. van alle gedupeerden nastreeft: Een goede, duidelijke, rechtvaardigde éénduidige aanpak van de mijnbouwproblematiek en dus juist ook t.b.v. ons erfgoed; Immers zonder ons omvangrijk (vaak typisch) Gronings Erfgoed is Groningen straks Groningen niet meer. "[/bt_quote]

 

Allereerst:

van termen als “graaien” en “concurrentie” nemen we graag afstand. Subsidies worden toegekend als er aan criteria voldaan wordt, en over die toekenning gaan we niet, dat is aan de subsidie-toekenners. Voor monumenten gelden nu eenmaal andere wettelijke criteria dan voor niet-monumenten, dus maatwerk is gepast. Dat verschil komt in de doelstellingen van beide verenigingen naar voren:

 

Doelstelling Groninger Bodem Beweging:

Het doel van de Groninger Bodem Beweging is het behartigen van de belangen van de leden voor zover die worden geschaad door de gaswinning. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de GBB zich in brede zin richt op de belangen van de leden die worden geschaad door de gaswinning. Iedereen die te maken heeft met deze problematiek kan zich aansluiten. Het opkomen van de belangen kent vele aspecten waar de GBB zich sterk voor wil maken. Het culturele erfgoed is maar een onderdeel hiervan. In de praktijk blijkt verder dat de GBB zich vooral ook richt op het wegnemen van de oorzaak: verminderen of stopzetten van de gaswinning.

 

Doelstelling Vereniging Groninger Monument Eigenaren:

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is zich sterk te maken voor haar leden zodat zij datgene krijgen waar zij onvoorwaardelijk recht op hebben wat betreft het oplossen en voorkomen van schade aan de monumenten of beeldbepalende panden ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in onze regio, met inachtneming van de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals overeengekomen met de voor de mijnbouwactiviteiten verantwoordelijke instanties.

 

Waarin onderscheidt de VGME zich verder van de GBB:

 

nb pijl rechts

scherpere focus:
de gaswinning is voor ons een uitgangspunt: de gevolgen hiervan zullen nog vele jaren merkbaar zijn ook als de gaswinning wordt verminderd. De vereniging richt zich met name op de gevolgen van de gaswinning voor gemeente- en rijksmonumenten en beeldbepalende panden zoals door de gemeenten voorgedragen.

 

nb pijl rechts

grotere invloed leden:
vanwege de scherpe focus én het feit dat wij een vereniging zijn, betekent dat de leden direct invloed hebben op de doelstellingen en het beleid van de vereniging. Dit in tegenstelling tot de GBB: hier is aandacht voor het culturele erfgoed één van de vele aspecten waar de GBB zich mee bezig houdt. Hoewel de GBB ook een vereniging is, is de invloed van de eigenaren/leden op het beleid van het culturele erfgoed gering.

 

nb pijl rechts

sterkere juridische basis:
onze voorkeur gaat uit naar een vereniging omdat de leden dan invloed hebben op de doelstellingen en het beleid en er een gekozen bestuur is. Een vereniging, met een scherpe focus zoals boven omschreven, vormt een stevige juridische basis voor eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden. De vereniging is dé spreekbuis namens de leden.

 

nb pijl rechts

gerichtere communicatie en informatie uitwisseling:
de website van de vereniging biedt de mogelijkheid om informatie te verzamelen en te delen onder onze leden. Ook geeft dit de mogelijkheid van digitale gespreksgroepen: belangrijk voor het uitwisselen van individuele ervaringen, kennis delen en onderling informatie uit te wisselen. Op deze manier kunnen leden elkaar beter op weg helpen.

 

nb pijl rechts

statutair vertegenwoordiger:
statutair wordt vastgelegd dat de vereniging een wettelijke vertegenwoordiger is van haar leden. Dit geeft de vereniging een belangrijke onderhandelingspositie naar de verschillende partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van de aardbevingsschade. Door lid te worden stemmen de leden hier mee in. 

 

nb pijl rechts

grotere herkenbaarheid:
doordat het een vereniging is voor eigenaren van rijks- en gemeentemonumenten en beeldbepalende panden, is de herkenbaarheid voor andere instanties helder. De vereniging vertegenwoordigd een specifieke groep met hun eigen, specifieke problematiek. Deze problematiek wijkt duidelijk af van de problematiek van gedupeerde eigenaren in zijn algemeenheid.

 

nb pijl rechts

andere toon:
De GBB is een belangenorganisatie, met een eigen geluid. De VGME is een vereniging van Monument-Eigenaren, waarbij het  draait om het monument. Bij monumenten speelt het algemeen belang mee, en dat vraagt om een andere toon dan een belangenorganisatie kan uitslaan. Wij kiezen duidelijk voor de dialoog met de verschillende instanties om op deze manier tot een acceptabele én rechtvaardige overeenstemming te komen.

 

 

Onze visie op de verhoudingen met GBB:

  • Gezamenlijk optrekken waar mogelijk;
  • Ieder zijn eigen geluid wat past bij de doelgroep;
  • De GBB voor alle Groninger gedupeerden, de VVGME voor gedupeerde monument-eigenaren in het bijzonder.