Algemeen

Display:
Sort By:

De reactie van minister Wiebes op onze brief van 26 maart j.l. met als onderwerp Integrale Aanpak

Voortgangsrapportage en geactualiseerde beleidsagenda 2019-2022

Beoordeling causaliteitsvraag bij de afhandeling van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Namens de leden van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) wil ik graag de bijzondere situatie van het gebouwde erfgoed in het door aardbevingen bedreigde gebied onder uw aandacht brengen. Tezamen met de visie die wij hebben op een mogelijke aanpak van het gebouwde erfgoed. Wellicht kunt u tijdens de formatie aandacht geven aan onderstaande.

Dinsdagmiddag 9 april om 15.00 uur stemt de Tweede Kamer over de moties Mijnbouwschade die zijn ingediend tijdens het debatop 2 april. Twee moties van Beckerman en Sienot hebben betrekking op het loslaten van de causaliteitsvraag en automatisch vergoeden van bestaande schades om versnelling aan te brengen bij de openstaande schadedossiers. Minister Wiebes stelt dat dat juridisch niet mogelijk is en heeft aan het einde van de ochtend de uitleg hiervan in een kamerbrief gestuurd aan de Kamerleden. (zie onderaan dit bericht). Het Groninger Gasberaad is het hier niet mee eens en heeft de Kamerleden in een mail uiteengezet waarom het laten vervallen van de causaliteitsvraag een kwestie is van WILLEN, juridisch is er namelijk geen belemmering voor! 

Met deze brief nodigen wij de minister uit met ons in gesprek te gaan over het oprichten van een Erfgoedfonds t.b.v. al het gebouwe erfgoed in het aardbevingsgebied

Deze brief is eveneens verstuurd naar de Raad van State ter kennisgeving en de minister van OCW met de oproep ons te ondersteunen in het bereiken van deze doelstelling.