Algemeen

Display:

Toen ik in Groningen aankwam, was ik een beetje verbaasd over de mist. Niet de mist die ’s ochtends over het prachtige landschap van Noord-Nederland hangt. Nee... de mist die de echte problematiek rond de aardbevingen in de regio versluiert en samengevat wordt in één zin: “Groningse aardbevingen zijn anders.” Deze opmerking kreeg ik heel vaak te horen wanneer ik een vraag stelde die begon met “Maar waarom...?” Een opmerking die gold als het ultieme technische argument dat om de een of andere raadselachtige reden de hele aardbevingsdiscussie overschaduwt.

De maatschappelijke impact van de aardbevingen door gaswinning in Groningen is groot. De aardbevingen hebben geleid tot gevoelens van onveiligheid en machteloosheid. Rijk en regio erkennen gezamenlijk dat dit zo niet langer kan. Daarom is de afgelopen maanden gezocht naar versnellingsmogelijkheden voor de schadeafhandeling, de versterking van woningen en de afbouw van de gaswinning. De beving die op 22 mei jl. plaatsvond bij Westerwijtwerd heeft de noodzaak tot versnelling opnieuw onderstreept.

De reactie van minister Wiebes op onze brief van 26 maart j.l. met als onderwerp Integrale Aanpak

Voortgangsrapportage en geactualiseerde beleidsagenda 2019-2022

Beoordeling causaliteitsvraag bij de afhandeling van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Namens de leden van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) wil ik graag de bijzondere situatie van het gebouwde erfgoed in het door aardbevingen bedreigde gebied onder uw aandacht brengen. Tezamen met de visie die wij hebben op een mogelijke aanpak van het gebouwde erfgoed. Wellicht kunt u tijdens de formatie aandacht geven aan onderstaande.