Schadepreventie

Display:
Sort By:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bewoners die in een monument met bevingsschade wonen, aangeven tegen bureaucratie en regels aan te lopen die in de weg staan aan een tijdige versterking van bijzondere gebouwen;

constaterende dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een effectief herstel van een monument niet in de weg staat;

constaterende dat kleine gemeenten niet altijd de expertise of slagkracht in huis hebben om binnen korte tijd op basis van de Wabo een monument te inspecteren en een vergunning te verlenen voor herstelwerkzaamheden;

verzoekt de regering, om in de uitvoering waar mogelijk de versterking van monumenten te versnellen en aan gemeenten die juridische en inhoudelijke ondersteuning nodig hebben, deze aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zoals u wellicht weet is de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een belangen-vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden in het aardbevingsgebied. Door ons te verenigen maken wij ons samen sterk voor toereikende oplossingen en meer inspraak. De eigenaren zullen weer in hun kracht gezet moeten worden: een voorwaarde voor het behoud van het gebouwde erfgoed in haar huidige vorm en omvang. Eigenaren van het gebouwde erfgoed kennen een eigen problematiek binnen het aardbevingsdossier: deels vanwege de wet- en regelgeving, maar ook vanwege de complexiteit van de gebouwen. Daarnaast worden deze eigenaren gekenmerkt door de liefde en toewijding die ze toedragen aan het Gronings gebouwde erfgoed in de meest brede zin van het woord. Wij zien het als onze missie de bedreiging, het verval, de verminking en vooral de sloop van ons bouwkundig erfgoed te voorkomen én te stoppen.

De afgelopen weken is het bestuur van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren nogmaals geconfronteerd met ontwikkelingen die ons grote zorgen baren als het gaat om het behoud van het gebouwde erfgoed in het aardbevingsgebied. Recentelijk hebben zich een aantal situaties voorgedaan waaruit blijkt dat ons waardevolle erfgoed in ernstige mate bedreigd wordt door sloop. De schaal waarop en de snelheid waarmee verdient absoluut uw aandacht.

De gemeente Loppersum stopt met het heffen van leges op sloopvergunningen voor karakteristieke panden. Wat sinds april vorig jaar aan de gemeente is betaald, wordt teruggestort.

Er is nog steeds geen huis in het bevingsgebied versterkt onder regie van de bewoners. Of er een vervolg komt op deze in 2015 begonnen proef, is onbekend.

Het Centrum Veilig Wonen in Appingedam wil tempo maken bij de vervanging van ruim 1200 schoorstenen in het aardbevingsgebied. Op dit moment ligt de verwijdering van schoorstenen die bij een aardbeving risico opleveren vrijwel stil. Dat komt doordat de provincie in de zomer met een nieuwe omgevingsverordening kwam

Een derde van de ondervraagden van het aardbevingsonderzoek van deze krant ziet Coördinator Alders als verlengstuk van Kamp.