Schadepreventie

Display:

Met zichtbare tegenzin stemt de Lopster gemeenteraad in met het nieuwe versterkingsplan. Veel optimisme is er niet over de haalbaarheid van de plannen.

Oppositie- en coalitiepartijen in Midden-Groningen laten geen spaan heel van het versterkingsprogramma. ,,In dit tempo zitten we over 25 jaar nog in de shit.’’

Ondanks absentie van het symposium door de Corona crisis is dit boekje samengesteld voor digitale verzending en het drukken van een papieren versie.

De formele reactie van de Vereniging op het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen.

Door de gaswinning in Groningen ontstaan aardschokken, die schade aanrichten aan gebouwen en de veiligheid van de bewoners bedreigen.

Om de veiligheid van de Groningse bewoners van het gaswinninbgsgebied terug te brengen op het nationaal aanvaarde niveau (10-5 kans op overlijden tgv aardbeving/jr) heeft men een versterkingsprogramma geconcipieerd. Er moeten tienduizenden gebouwen worden versterkt, maar dit proces komt nog niet op snelheid. Deels vanwege de vrees nu teveel inspanning te plegen, dan later op grond van beter inzicht nodig zou blijken. Hier lijkt het betere een vijand van het goede. Immers door de tijd die het zoeken naar betere c.q. goedkopere maatregelen vergt, verschuift het moment waarop de bewoners veilig zijn naar achteren. Door het zoeken naar verbetering schuift de bate ‘veiligheid’ naar de toekomst.

Om hierin verbetering te brengen heeft de NCG een Cie bestaande uit de oud-hoogleraren Vambersky, van Tol en Vrijling, ondersteund door ir Tieleman gevraagd, de situatie middels interviews te analyseren en voorstellen te doen voor versnelling van het versterkingsproces.

Zij hebben daartoe met vertegenwoordigers van 5 ingenieursbureaus, het Centrum Veilig Wonen, de NAM en de NCG gesproken.

De analyse van de problematiek en voorstellen toit versnelling c.q. vereenvoudiging vindt u hieronder. Aan het einde worden de voorstellen ter verbetering nog eens samengevat.

De maatschappelijke impact van de aardbevingen door gaswinning in Groningen is groot. De aardbevingen hebben geleid tot gevoelens van onveiligheid en machteloosheid. Rijk en regio erkennen gezamenlijk dat dit zo niet langer kan. Daarom is de afgelopen maanden gezocht naar versnellingsmogelijkheden voor de schadeafhandeling, de versterking van woningen en de afbouw van de gaswinning. De beving die op 22 mei jl. plaatsvond bij Westerwijtwerd heeft de noodzaak tot versnelling opnieuw onderstreept.

De reactie van minister Wiebes op onze brief van 26 maart j.l. met als onderwerp Integrale Aanpak