Schadepreventie

Display:
Sort By:

De reactie van minister Wiebes op onze brief van 26 maart j.l. met als onderwerp Integrale Aanpak

Met deze brief nodigen wij de minister uit met ons in gesprek te gaan over het oprichten van een Erfgoedfonds t.b.v. al het gebouwe erfgoed in het aardbevingsgebied

Deze brief is eveneens verstuurd naar de Raad van State ter kennisgeving en de minister van OCW met de oproep ons te ondersteunen in het bereiken van deze doelstelling.

Met deze brief nodigen wij de minister uit met ons in gesprek te gaan over het toepassen van een integrale aanpak voor het erfgoed: schadeherstel, versterken, restauratie of onderhoud en verduurzaming in één keer aanpakken.

Deze brief is eveneens verstuur naar de vice-voorzitter van de RvS ter informatie en naar de minister van OCW met de vraag in hoeverre zij ons kan helpen deze doelstelling te bereiken.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bewoners die in een monument met bevingsschade wonen, aangeven tegen bureaucratie en regels aan te lopen die in de weg staan aan een tijdige versterking van bijzondere gebouwen;

constaterende dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een effectief herstel van een monument niet in de weg staat;

constaterende dat kleine gemeenten niet altijd de expertise of slagkracht in huis hebben om binnen korte tijd op basis van de Wabo een monument te inspecteren en een vergunning te verlenen voor herstelwerkzaamheden;

verzoekt de regering, om in de uitvoering waar mogelijk de versterking van monumenten te versnellen en aan gemeenten die juridische en inhoudelijke ondersteuning nodig hebben, deze aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zoals u wellicht weet is de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een belangen-vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden in het aardbevingsgebied. Door ons te verenigen maken wij ons samen sterk voor toereikende oplossingen en meer inspraak. De eigenaren zullen weer in hun kracht gezet moeten worden: een voorwaarde voor het behoud van het gebouwde erfgoed in haar huidige vorm en omvang. Eigenaren van het gebouwde erfgoed kennen een eigen problematiek binnen het aardbevingsdossier: deels vanwege de wet- en regelgeving, maar ook vanwege de complexiteit van de gebouwen. Daarnaast worden deze eigenaren gekenmerkt door de liefde en toewijding die ze toedragen aan het Gronings gebouwde erfgoed in de meest brede zin van het woord. Wij zien het als onze missie de bedreiging, het verval, de verminking en vooral de sloop van ons bouwkundig erfgoed te voorkomen én te stoppen.