Wij zijn op zoek naar een kwartiermaker/projectleider a.i.

Op weg naar een integrale aanpak van erfgoedpanden in het gaswinningsgebied met de eigenaar in de regierol

Image

In opdracht van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar een integrale aanpak voor eigenaren van monumenten in het gaswinningsgebied. De hoofdvraag hierbij was om de mogelijkheid te onderzoeken de verschillende financieringsstromen en de erfgoed deskundigheid te bundelen op een zodanige manier dat de eigenaar kan worden ondersteund en de regie kan voeren over het herstel van zijn eigen monument.

De gewenste aanpak is getoetst op haalbaarheid tijdens de meerdere gesprekken die in de onderzoeksperiode zijn gevoerd. Er is een breed draagvlak gebleken bij alle geïnterviewde partijen voor de genoemde zienswijze en de aanpak van de vereniging. Men is het erover eens dat deze aanpak een serieuze kans verdient. Een toetsing op haalbaarheid op kleinere schaal is daarom wenselijk. Betrokken partijen hebben aangegeven dat zij graag mee willen werken om een succes te maken van deze aanpak.

Pilot met 15 rijksmonumenten

Startbesluit is gevallen!

Op basis van een startdocument, dat inmiddels met de direct betrokken partijen is besproken, is het startbesluit genomen. Op 1 april is dit aan betrokken bestuurders/beleidsmedewerkers gepresenteerd.
Er kan nu gestart worden met de voorbereidingen van de pilot. 

Image

Wat zoeken wij?

Gezocht:
Kwartiermaker
Projectleider a.i.

Voor de voorbereiding en de begeleiding van de 15 afzonderlijke pilotprojecten zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat die bovenstaande rol kan vervullen. 

Belangrijkste taak is het voorbereiden en het begeleidng van het proces dat gebaseerd is op de zienswijze van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren.

Werkzaamheden worden uitgevoerd op contractbasis.

Voor het profiel van de kwartiermaker/projectleider denken we aan stevig persoon (m/v) die:

  • een brugfunctie kan vervullen tussen de bij de pilot betrokken partijen;
  • ruime kennis en ervaring heeft met bouwprocessen op basis van een Work Breakdown Structure in de erfgoedomgeving;
  • ruime kennis en ervaring heeft met de financiëring van grote projecten in de erfgoedomgeving;
  • onafhankelijke positie heeft ten opzichte van partijen die bij de uitvoering betrokken zijn in dit dossier;
  • communicatief vaardig is;
  • gevoel heeft voor de bestuurlijke verhoudingen en de context van de pilot;
  • inzet op samenwerken en het gezamenlijk bereiken van de doelen;
  • een bureau achter zich heeft staan waar hij/zij op terug kan vallen voor het delegeren van ondersteunende activiteiten.
Image
Image

Achtergrond informatie

Voor meer achtergrond informatie over de pilot en wat wij hiervan verwachten:

Contact opnemen