Image

Het project "Eigen initiatief" is al een kleine stap in de richting van de Integrale aanpak zoals benoemd in de zienswijze van de VGME

Integrale aanpak: stappenplan

 stap 1  stap 2  stap 3  stap 4  stap 5  stap 6  stap 7

klik op de betreffende stap voor meer informatie

Onderstaand worden globaal de stappen weergegeven die onderdeel zijn van het gehele traject van schadeherstel, versterking, restauratie en/of onderhoud, verduurzaming en herbestemming   
Dit globale stappenplan zal op internet voor iedere erfgoedeigenaar ter beschikking zijn. Voor de leden van de vereniging zal na de pilot het stappenplan in gedrukte en meer gedetailleerde vorm beschikbaar zijn.

Nadat er is ingelogd, is er meer functionaliteit beschikbaar. Alleen bedoeld voor onze leden.

Image

DOELSTELLING

Wat wilt u als eigenaar bereiken? Allereerst gaat de eigenaar na wat hij wil bereiken. Ons advies is om deze stap te zetten in overleg met de erfgoed deskundigen. In feite wordt de omvang van de benodigde werkzaamheden globaal bepaald.. 

Image

HAALBAARHEID

Wat is er mogelijk? In de oriëntatiefase gaat u, samen met erfgoeddeskundigen, aannemers en/of bevingsinstanties in gesprek om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om uw wensen, zoals gedefinieerd in de doelstelling, te kunnen realiseren. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van schade, in hoeverre u wilt versterken, of er sprake is van uitgesteld en/of extra onderhoud, restauratie, etc. Dit alles wordt gecheckt op haalbaarheid bij uzelf en bij de verschillende partijen. Wat valt er te financieren vanuit de aansprakelijke partijen, wat kunt u zelf investeren en wat zijn de subsidiemogelijkheden. In deze fase kiest u een restauratie architect die u in het verdere traject begeleidt. Dit levert een Programma van Eisen op.

Image

PLANVORMING

Uw restauratiearchitect gaat, in overleg met u, een team van deskundigen samenstellen dat de opdracht heeft een uitgewerkt Integraal Plan op te stellen op basis van het PvE zoals deze is vastgelegd in stap 2. Indien het alle onderdelen bevat van schadeherstel, schadepreventie, onderhoud of restauratie en verduurzaming, zal voor elk van deze onderdelen een raming van kosten worden opgesteld. Deze raming van kosten wordt voorgelegd aan het Erfgoedfonds ter goedkeuring. Tevens worden alle vergunningen in orde gemaakt, nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Image

AANBESTEDING

Op basis van een, door alle partijen, goedgekeurd Herstel- en Restauratieplan zal de aanbesteding in opdracht van de eigenaar en met ondersteuning van de restauratiearchitect plaatsvinden. Ook wordt er een bouwdepot beschikbaar gesteld door het Erfgoedfonds. In overleg met alle partijen en onder regie van de restauratiearchitect wordt een uitvoeringsplan opgesteld door de aannemer aan wie de opdracht is gegund. De aanbesteding kan worden gedaan aan partijen waarmee de bevingsinstanties een raamcontract hebben of aan door u zelf gekozen partijen. In alle gevallen geldt dat de uitvoerende partijen aantoonbare ervaring dienen te hebben op het gebied van erfgoed.

Image

UITVOERING

De realisatie van het Integraal Plan geschiedt door de aannemer aan wie de opdracht is gegund en op basis van een gedetailleerd uitvoeringsplan. Dit alles onder begeleiding van de restauratie architect. De eigenaar wordt nauw betrokken bij alle beslissingen die gaandeweg het uitvoeringstraject moeten worden genomen. Toezicht bij de werkzaamheden heeft de gemeente en/of Libau.

Image

OPLEVERING

Na de oplevering vindt op basis van de uitgevoerde en geaccepteerde werkzaamheden, al of niet aangevuld met goed gedocumenteerd meerwerk, de eindafrekening plaats. In principe zal dit gebeuren op basis van een in het begin opgestelde verdeelsleutel.

Image

EVALUATIE / EINDAFREKENING

Na de oplevering vindt op basis van de uitgevoerde en geaccepteerde werkzaamheden, al of niet aangevuld met goed gedocumenteerd meerwerk, de eindafrekening plaats. In principe zal dit gebeuren op basis van een in het begin opgestelde verdeelsleutel.