Jaaroverzicht 2019

januari Uitslag enquête bekend

Eind 2018 is de vereniging gestart met een kleine enquete onder de leden. In de enquete werd gevraagd om een beoordeling van een viertal instanties op het punt van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. De instanties waarover het ging waren de Nationaal Coordinator Groningen (NCG), de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), het Erfgoedloket en het Centrum Veilig Wonen (CVW - inmiddels opgegaan in NCG). De resultaten waren, los van het Erfgoedloket, bedroevend. In principe willen we deze enquete regelmatig terug laten komen. De uitslag van deze enquete is in een nieuwsbrief op 10 januari 2019 bekend gemaakt onder de leden.

jan feb mrt Excursies villa Barmerhoek

Op uitnodiging van het Groninger Landschap zijn onze leden in de gelegenheid geweest om een bezoek te brengen aan villa Barmerhoek. De restauratie en versterking waren op dat moment vrijwel afgerond. Deze villa kent een integrale aanpak waarbij sprake is van een beperkte versterking, vergelijkbaar met de door ons gewenste integrale aanpak. Er waren een drietal mogelijkheden om de villa te bezoeken. Uitleg werd in alle gevallen gegeven door de medewerkers van het Groninger Landschap. De aanwezige leden werden ruimschoots in de gelegenheid gesteld ervaringen uit te wisselen. Deze excursies werden bijzonder op prijs gesteld.

jan feb mrt Excursies villa Barmerhoek

Op uitnodiging van het Groninger Landschap zijn onze leden in de gelegenheid geweest om een bezoek te brengen aan villa Barmerhoek. De restauratie en versterking waren op dat moment vrijwel afgerond. Deze villa kent een integrale aanpak waarbij sprake is van een beperkte versterking, vergelijkbaar met de door ons gewenste integrale aanpak. Er waren een drietal mogelijkheden om de villa te bezoeken. Uitleg werd in alle gevallen gegeven door de medewerkers van het Groninger Landschap. De aanwezige leden werden ruimschoots in de gelegenheid gesteld ervaringen uit te wisselen. Deze excursies werden bijzonder op prijs gesteld.

februari Bekendmaking Raad van Advies

Sinds de oprichting van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren, in april 2017, is het aantal leden geleidelijk gegroeid. Het ledental vormt nu een solide basis om het bestuur te sterken in het feit dat zij een belangrijke groep gedupeerde eigenaren en bewoners van al het gebouwde erfgoed vertegenwoordigd. Na een oproep onder de leden, hebben zich voldoende kandidaten gemeld voor een functie in het bestuur. Deze is nu op volle sterkte. Verder is er de afgelopen maanden gewerkt aan het samenstellen van de Raad van Advies. Een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur. Gezamenlijk beschikken zij nu over een groot en stevig netwerk: een belangrijke basis voor het tot stand komen van toereikende oplossingen in het taaie aardbevingsdossier.

maart Algemene Leden Vergadering

Op 5 maart was er een ledenvergadering gecombineerd met na afloop een tweetal presentaties van de leden over hun ervaringen met versterken en/of schadeherstel. De bijeenkomst vond plaats is de senaatszaal van de provincie Groningen: op uitnodiging van gedeputeerde Fleur Gräper. De combinatie van een vergadering met een presentatie over een bepaald thema is goed ontvangen door de leden. Dit gaan we zeker herhalen. In één van de laatste bijeenkomsten van 2018 is er een oproep gedaan naar een aantal nieuwe bestuursleden. Naar aanleiding hiervan hebben de volgende personen zich gemeld: Marc Steenhuis, Kees Andriesse en Edwin Tiben. Tijdens de ledenvergadering zijn zij officieel en unaniem benoemd door de aanwezige leden. Verder is er in deze vergadering een oproep gedaan voor een penningmeester: hierop heeft Kees Bons zich aangemeld als kandidaat voor deze functie.

maart Algemene Leden Vergadering

Op 5 maart was er een ledenvergadering gecombineerd met na afloop een tweetal presentaties van de leden over hun ervaringen met versterken en/of schadeherstel. De bijeenkomst vond plaats is de senaatszaal van de provincie Groningen: op uitnodiging van gedeputeerde Fleur Gräper. De combinatie van een vergadering met een presentatie over een bepaald thema is goed ontvangen door de leden. Dit gaan we zeker herhalen. In één van de laatste bijeenkomsten van 2018 is er een oproep gedaan naar een aantal nieuwe bestuursleden. Naar aanleiding hiervan hebben de volgende personen zich gemeld: Marc Steenhuis, Kees Andriesse en Edwin Tiben. Tijdens de ledenvergadering zijn zij officieel en unaniem benoemd door de aanwezige leden. Verder is er in deze vergadering een oproep gedaan voor een penningmeester: hierop heeft Kees Bons zich aangemeld als kandidaat voor deze functie.

maart Brieven aan ministers over integrale aanpak

Eind maart zijn er een tweetal brieven verstuurd naar de ministers Wiebes (EZK) en van Engelshoven (OCW) over de integrale aanpak, onderdeel van de zienswijze op de aanpak van het gebouwde erfgoed in het gebied dat getroffen wordt door de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten. In deze brieven pleiten wij voor het maximaal gebruik van koppelkansen (schadeherstel, versterking, restauratie en/of onderhoud, verduurzaming, etc.), ondersteuning van de eigenaar door een restauratiearchitect en de eigenaar in de rol van opdrachtgever van het gehele traject. Een kanteling van een aanbodgerichte aanpak naar een vraaggerichte aanpak. De uitvoeringsinstanties zullen in dat geval faciliterend moeten zijn naar de eigenaar. Volgens de vereniging kent deze aanpak veel voordelen wat betreft efficiency en effectiviteit. Maar het allerbelangrijkste: de eigenaar wordt weer perspectief geboden. Een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van ons mooie en kostbare erfgoed. Met name de minister van OCW wordt gevraagd ons te steunen in het behalen van onze doelstellingen.

april Opstappen bestuurslid

Helaas is, om strikt persoonlijke redenen, begin april ons zeer gewaardeerd bestuurslid Pieter Bouwman opgestapt als bestuurslid. Pieter was niet meer in staat om de persoonlijke strijd die hij had met de uitvoeringsinstanties te combineren met de functie van bestuurslid in een vereniging als de onze. Hoewel wij het vertrek van Pieter betreuren, respecteren wij zijn beslissing. Ook hij kan rekenen op alle steun die mogelijk is vanuit de vereniging. In de media werd op een verkeerde manier uitleg gegeven aan het vertrek van Pieter. Hierover hebben wij destijds al onze leden geïnformeerd via een extra nieuwsbrief.

april Opstappen bestuurslid

Helaas is, om strikt persoonlijke redenen, begin april ons zeer gewaardeerd bestuurslid Pieter Bouwman opgestapt als bestuurslid. Pieter was niet meer in staat om de persoonlijke strijd die hij had met de uitvoeringsinstanties te combineren met de functie van bestuurslid in een vereniging als de onze. Hoewel wij het vertrek van Pieter betreuren, respecteren wij zijn beslissing. Ook hij kan rekenen op alle steun die mogelijk is vanuit de vereniging. In de media werd op een verkeerde manier uitleg gegeven aan het vertrek van Pieter. Hierover hebben wij destijds al onze leden geïnformeerd via een extra nieuwsbrief.

april Start gesprekken met TCMG

In maart is er een kennismakingsgesprek geweest met de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Gronigen (TCMG). Naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek is besloten om gezamenlijk na te gaan of er mogelijkheden zijn om een versnelling aan te brengen in de schade afhandeling van het erfgoed. Een versnelling door het op een andere manier te organiseren en een efficiënter gebruik te maken van de schaarse erfgoed deskundigheid in deze regio. Uiteindelijk is, na een half jaar overleg voeren, besloten om niet in te gaan op het eindvoorstel van de TCMG. Het was niet mogelijk om de beoogde versnelling aan te brengen. Daarentegen zou er alleen maar weer extra capaciteit ingezet worden. Hierop zitten wij niet te wachten. Er wordt al voldoende verspild in dit dossier. Wat mede tot deze beslissing heeft geleid is het feit dat er in oktober zicht is op een verkennend onderzoek waarin de haalbaarheid van de zienswijze van de vereniging getoetst zou kunnen worden aan de praktijk.

april Brieven aan ministers over Erfgoedfonds

Kort na de brieven over de integrale aanpak zijn er weer een tweetal brieven verstuurd naar de ministers Wiebes en van Engelshoven waarin wij pleiten voor de één loket gedachte als het gaat om de verschillende geldstromen waar een eigenaar van een erfgoed pand mee te maken krijgt. Maar ook dat de verschillende geldstromen synchroon kunnen gaan lopen. Ook weer vanuit het oogpunt van effeciency en effectiviteit. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door het inzetten van een Erfgoedfonds dat beheert wordt door een bestaande instantie. Daarnaast wordt er ook gepleit voor het verder uitbouwen van het Erfgoedloket: uitbreiding naar al het erfgoed en meer ondersteuning van de eigenaar bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om de integrale aanpak. Ook nu weer wordt expliciet aan de minister van OCW gevraagd om ons te steunen in het realiseren van onze doelstellingen.

april Brieven aan ministers over Erfgoedfonds

Kort na de brieven over de integrale aanpak zijn er weer een tweetal brieven verstuurd naar de ministers Wiebes en van Engelshoven waarin wij pleiten voor de één loket gedachte als het gaat om de verschillende geldstromen waar een eigenaar van een erfgoed pand mee te maken krijgt. Maar ook dat de verschillende geldstromen synchroon kunnen gaan lopen. Ook weer vanuit het oogpunt van effeciency en effectiviteit. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door het inzetten van een Erfgoedfonds dat beheert wordt door een bestaande instantie. Daarnaast wordt er ook gepleit voor het verder uitbouwen van het Erfgoedloket: uitbreiding naar al het erfgoed en meer ondersteuning van de eigenaar bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om de integrale aanpak. Ook nu weer wordt expliciet aan de minister van OCW gevraagd om ons te steunen in het realiseren van onze doelstellingen.

juni Excursie Menkemaborg

De excursies naar de villa Barmerhoek in Doodstil, begin dit jaar, werden als zeer positief ervaren. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor nog een excursie. Dit keer naar de Menkemaborg. Naast de uitleg over de versterkingsmaatregelen en de restauratie werkzaameden, werden de leden ook in de gelegenheid gesteld een rondleiding te krijgen in de Menkemaborg zelf.

juli Excursie Torenhoeve

Met dank aan ons voormalig bestuurslid Pieter Bouwman, organiseerden wij een excursie naar de boerderij van één van onze leden op 5 juli. Ook hier is sprake van een integrale aanpak: schadeherstel, schadepreventie en versterken. Gastheer en gastvrouw waren Jeroen en Saskia van der Zee. Door hun doorzettingsvermogen én vasthoudendheid hebben zij de gewenste resultaten bereikt met een integrale aanpak. Zij hebben over hun ervaringen verteld in de toren van de kerk van Schildwolde en daarna kregen de aanwezige leden de gelegenheid hun boerderij te bezoeken.

juli Excursie Torenhoeve

Met dank aan ons voormalig bestuurslid Pieter Bouwman, organiseerden wij een excursie naar de boerderij van één van onze leden op 5 juli. Ook hier is sprake van een integrale aanpak: schadeherstel, schadepreventie en versterken. Gastheer en gastvrouw waren Jeroen en Saskia van der Zee. Door hun doorzettingsvermogen én vasthoudendheid hebben zij de gewenste resultaten bereikt met een integrale aanpak. Zij hebben over hun ervaringen verteld in de toren van de kerk van Schildwolde en daarna kregen de aanwezige leden de gelegenheid hun boerderij te bezoeken.

2019 Discussie forum

Op de ledenvergadering van maart j.l. kwam naar voren dat het wenselijk zou zijn een discussieforum te hebben op onze website. Op deze manier kunnen leden vragen stellen en onderling hun kennis en ervaring uitwisselen. In de loop van dit jaar is er gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Inmiddels is het discussieforum operationeel. Indien een lid een vraag stelt, wordt dit onder de aandacht gebracht bij de overige leden en donateurs middels een nieuwsbrief. Hoewel hier via onze nieuwsbrieven op is gewezen, moeten wij aan het einde van het jaar constateren dat er helaas nog amper gebruik van gemaakt wordt. Misschien moeten we hier meer aandacht aan besteden in de vorm van een training. Wellicht iets voor 2020?

augustus Ontmoeting met van Engelshoven

Naar aanleiding van onze brieven in maart en april aan de minister van Engelshoven van OCW, is er op 27 augustus een gesprek geweest met de minister. Dit is mede tot stand gekomen door te pleiten voor onze zaak bij verschillende topambtenaren in de afgelopen jaren. Zij hebben ook een bezoek gebracht bij de voorzitter thuis. De ambtenaren waren onder de indruk van onze ervaringen, maar ook de wijze waarop wij tegen de oplossing van de problematiek aankijken. Dit alles heeft geresulteerd in het gesprek. Wij kregen ruim de gelegenheid om onze zaak uit te leggen wat betreft de integrale aanpak, één erfgoedfonds en één erfgoedloket. De minister heeft aangegeven om ons, waar mogelijk, te steunen in het behalen van onze doelstelling. Zij heeft op dat moment besloten om het erfgoedloket meer ruimte te geven om ook de karakteristieke panden te ondersteunen. Verder is zij actief aan het pleiten voor onze zaak bij de minister van EZK en BZK. Dit gesprek is in feite het startpunt geweest voor het verkennend onderzoek.

augustus Ontmoeting met van Engelshoven

Naar aanleiding van onze brieven in maart en april aan de minister van Engelshoven van OCW, is er op 27 augustus een gesprek geweest met de minister. Dit is mede tot stand gekomen door te pleiten voor onze zaak bij verschillende topambtenaren in de afgelopen jaren. Zij hebben ook een bezoek gebracht bij de voorzitter thuis. De ambtenaren waren onder de indruk van onze ervaringen, maar ook de wijze waarop wij tegen de oplossing van de problematiek aankijken. Dit alles heeft geresulteerd in het gesprek. Wij kregen ruim de gelegenheid om onze zaak uit te leggen wat betreft de integrale aanpak, één erfgoedfonds en één erfgoedloket. De minister heeft aangegeven om ons, waar mogelijk, te steunen in het behalen van onze doelstelling. Zij heeft op dat moment besloten om het erfgoedloket meer ruimte te geven om ook de karakteristieke panden te ondersteunen. Verder is zij actief aan het pleiten voor onze zaak bij de minister van EZK en BZK. Dit gesprek is in feite het startpunt geweest voor het verkennend onderzoek.

september Huishoudelijk Reglement

Na een jaar van voorbereiding is er door de voorzitter van onze juridische commissie een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Hierin zijn een aantal praktische zaken geregeld. Het Huishoudelijk Reglement is ter goedkeuring voorgelegd aan de extra Algemene Leden Vergadering van 5 november.

september Start voorbereiding verkennend onderzoek

Op 16 september bijeenkomst met vertegenwoordigers van de provincie, het ministerie van OCW en de vereniging. In feite is dit de kick-off geweest om te praten over het starten van een verkennend onderzoek in opdracht van de VGME. Een onderzoek waarin nagegaan moet worden of er draagvlak is voor de zienswijze op de aanpak van het erfgoed zoals door de vereniging voorgesteld.

september Start voorbereiding verkennend onderzoek

Op 16 september bijeenkomst met vertegenwoordigers van de provincie, het ministerie van OCW en de vereniging. In feite is dit de kick-off geweest om te praten over het starten van een verkennend onderzoek in opdracht van de VGME. Een onderzoek waarin nagegaan moet worden of er draagvlak is voor de zienswijze op de aanpak van het erfgoed zoals door de vereniging voorgesteld.

november Tweede ALV

Op 5 november is er een extra Algemene Leden Vergadering georganiseerd in combinatie met een informatieve bijeenkomst. De bijeenkomst werd gehouden in de passende ambiance van Boerderij Hermans Dijkstra, tevens lid van de vereniging. Vooraf aan de ledenvergadering was er een presentatie over de zienswijze op de aanpak van het erfgoed zoals door de vereniging voorgesteld. Tevens de presentatie van het geplande verkennend onderzoek dat in opdracht van de VGME zal worden uitgevoerd door Pieter Siebinga. Pieter is de voormalige directeur geweest van het Nationaal Restauratie Fonds (NRF). Op de ledenvergadering werd de benoeming van Kees Bons als penningmeester aanvaard door de leden. Verder is ook het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. Ook deze is geaccepteerd door de leden.

november Ontmoeting met gedeputeerde

De brieven aan de ministers Wiebes en van Engelshoven, begin dit jaar, is ook als c.c. verstuurd naar de Gedeputeerde Staten van Groningen. Naar aanleiding hiervan en vanwege de vorming van een nieuwe GS, is er op 21 november een gesprek geweest met de gedeputeerde Wulfse. Zij heeft het erfgoed in haar portefeuille. In het gesprek bleek zij zeer geïnteresseerd in de motivatie van de vereniging om te pleiten voor een integrale aanpak. Zij gaf te kennen hier ook positief tegenover te staan.

november Ontmoeting met gedeputeerde

De brieven aan de ministers Wiebes en van Engelshoven, begin dit jaar, is ook als c.c. verstuurd naar de Gedeputeerde Staten van Groningen. Naar aanleiding hiervan en vanwege de vorming van een nieuwe GS, is er op 21 november een gesprek geweest met de gedeputeerde Wulfse. Zij heeft het erfgoed in haar portefeuille. In het gesprek bleek zij zeer geïnteresseerd in de motivatie van de vereniging om te pleiten voor een integrale aanpak. Zij gaf te kennen hier ook positief tegenover te staan.

16 november wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen

Op 16 november heeft de vereniging haar standpunt gegeven over het wetsvoorstel. Hoewel het voorstel voor een gedeelte tegemoet komt aan de eisen/wensen van de vereniging, hebben wij ook nog veel onduidelijkheden aangetroffen in het wetsvoorstel. Onduidelijkheden die van invloed kunnen zijn op onze zienswijze op de aanpak van het gebouwde erfgoed.

november Start verkennend onderzoek

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren laat een verkennend onderzoek uitvoeren om alle eigenaren van het erfgoed de mogelijkheid van een Integrale aanpak te bieden en daarbij gebruik te maken van één Erfgoedfonds voor wat betreft de financiële afwikkeling van alle onderdelen van de gekozen aanpak. Onder de Integrale aanpak wordt verstaan de mogelijkheid om schadeherstel, versterken, restauratie/onderhoud én verduurzaming in één keer te laten uitvoeren. Essentieel onderdeel van deze aanpak is dat de eigenaar vanaf het begin wordt ondersteund door een (restauratie)architect waarin hij of zij vertrouwen heeft en die het gehele proces van haalbaarheid, planvorming, vergunningen, financiering en uitvoering begeleidt. Dit verkennend onderzoek wordt gedaan als voorbereiding voor een mogelijke pilot volgend jaar.

november Start verkennend onderzoek

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren laat een verkennend onderzoek uitvoeren om alle eigenaren van het erfgoed de mogelijkheid van een Integrale aanpak te bieden en daarbij gebruik te maken van één Erfgoedfonds voor wat betreft de financiële afwikkeling van alle onderdelen van de gekozen aanpak. Onder de Integrale aanpak wordt verstaan de mogelijkheid om schadeherstel, versterken, restauratie/onderhoud én verduurzaming in één keer te laten uitvoeren. Essentieel onderdeel van deze aanpak is dat de eigenaar vanaf het begin wordt ondersteund door een (restauratie)architect waarin hij of zij vertrouwen heeft en die het gehele proces van haalbaarheid, planvorming, vergunningen, financiering en uitvoering begeleidt. Dit verkennend onderzoek wordt gedaan als voorbereiding voor een mogelijke pilot volgend jaar.