Onze vereniging

Leden

Leden zijn eigenaren/bewoners van een rijksmonument, gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek pand in het ruime aardbevingsgebied. Zij hebben invloed op het beleid van het bestuur en de benoemingen. Jaarlijks komen de leden in een vergadering bijeen.


Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden. Zij doen dit op basis van vrijwilligheid. Een sterk punt is de motivatie van het bestuur: zij zijn goed op de hoogte met alle ins en outs van het aardbevingsdossier. In de meeste gevallen zijn zij zelf ook gedupeerd door de gaswinning en hebben de nodige ervaring met de bevingsinstanties. Zij begrijpen uw situatie als geen ander. 

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Voor het bestuur vormt de RvA een belangrijk klankbord als het gaat om de te volgen koers. Samen met het bestuur beschikken zij over een stevig netwerk bij de stakeholders in het dossier. De Raad van Advies werkt op basis van vrijwilligheid. 

Commissies

Een commissie ondersteund het bestuur op verschillende manieren. Dat kan zijn door het bestuderen van rapporten, het volgen van (technische) ontwikkelingen of het organiseren van bijeenkomsten. De commissieleden hoeven geen lid of donateur te zijn van de vereniging. Er kunnen meerdere commissies worden ingesteld. 

Wij zijn dé collectieve belangenbehartiger voor al het gebouwde erfgoed in het door aardbevingen bedreigde gebied in de provincie Groningen en net daarbuiten. 

Vanwege het unieke karakter, de bouwtechnische complexiteit én de bijzondere regelgeving is het werken aan het erfgoed maatwerk. Dit proces vereist deskundigheid en zorgvuldigheid.

Onze speerpunten

Koester ons Erfgoed

Primair gaat het om de veiligheid van de eigenaar in dit gebied, maar ook de belangen van het behoud van het erfgoed zijn belangrijk: er moeten voldoende maatregelen getroffen worden dat het gebouwde erfgoed deze gaswinningsperiode kan doorstaan. Daarbij moet er een goed evenwicht zijn tussen het versterkingsniveau en de veiligheid van de eigenaar, waarbij de laatste uiteindelijke beslist

Bijzondere Bescherming

Alle rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden dienen een bepaalde minimumbescherming en -behandeling te krijgen gedurende de gaswinningsperiode en de seismisch actieve periode er na. Dit als gevolg van de bijzondere situatie die is ontstaan in het bedreigde gebied als gevolg van menselijk handelen,

Eigenaar Centraal

de eigenaar moet centraal gesteld worden in het proces en hij of zij moet de regie weer volledig in eigen handen hebben. De eigenaar heeft het laatste woord als het gaat om de manier van herstellen, de mate Van versterken en het bepalen van de waarde van zijn of haar eigendom. Zijn keuze kan en mag geen consequenties hebben voor de aansprakelijkheid in geval van calamiteiten. De aansprakelijke partijen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van de aardbevingen

Pragmatische aanpak

Primair gaat het om de relatie tussen eigenaar en aansprakelijke partij(en). Op deze lijn dient zo weinig mogelijk ruis te ontstaan en instanties als het NCG dienen hierin slechts een faciliterende rol te hebben. Dit is de basis om gezamenlijk vanuit het conflictmodel naar een oplossingsmodel te werken. In dit model dient vooral gestuurd worden op het verlagen van de indirecte kosten: deze staan momenteel in geen verhouding met de schadevergoedingen.

Erfgoedfonds

Er dient een fonds te komen van waaruit de financiering plaats vindt van het herstellen van de schade, de eventuele versterkingen, restauraties, onderhoud en verduurzaming. De financiering zal gedeeltelijk voor rekening van de eigenaar zijn en gedeeltelijk voor rekening van de aansprakelijke partijen

Governance

Er dient minder sturing te zijn vanuit EZK, meer vanuit OCW en vanuit de regio zelf. Er moet gelobbyd worden bij de politiek en beleidsmakers als het gaat om het realiseren van de genoemde speerpunten. Dit geldt voor zowel de lokale overheid als de landelijke overheid. De rol van EZK moet in evenwicht zijn met die van OCW en de regionale overheden als het gaat om bescherming van het bedreigde erfgoed in het aardbevingsgebied. De bestuurlijke ‘neuzen’ moeten met betrekking tot erfgoedbescherming de juiste kant op komen te staan

Onze kernwaarden

Integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen

Via overleg en dialoog tot overeenstemming komen met verantwoordelijke partijen

Effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.

Wil je met ons in contact komen?

Wij hebben geen centraal telefoonnummer. Wilt u ons toch telefonisch te woord staan? Ga dan naar het overzicht met bestuursleden.
U kunt ons per mail bereiken via secretariaat@groningermonument.nl of ga naar het contactformulier onder aan de pagina.

Per post

Hoge der A 5, 9712 AC Groningen (voorlopig postadres)

Bezoeken

Aangezien wij niet over een kantoor beschikken, kunt u ons helaas niet bezoeken.

Kamer van Koophandel

Inschrijving KvK nummer 068679785

Bank

ING Bank: NL11 INGB 0007 6939 59

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over onze vereniging, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@groningermonument.nl of een brief naar het postadres. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen inhoudelijk op uw klacht reageren.

op uitnodiging van Het Groninger Landschap hebben onze leden drie geslaagde excursies gehad naar villa Barmerhoek - integrale aanpak

De speerpunten concreet gemaakt

 • Presentatie

  beknopt beleidsplan van de vereniging

  klik hier
 • Basismodel

  geconcretiseerde speerpunten in een schema

  Klik hier

Er is een beknopte samenvatting van de geconcretiseerde speerpunten zoals deze op 6 februari j.l. aan de Raad van Advies zijn gepresenteerd. Deze kunt u zien door op nevenstaande link te klikken.

U kunt ook naar de betreffende webpagina gaan, waarin de doelstellingen helder geformuleerd staan. 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, stel ze dan via het formulier onder aan deze pagina.

Samen met Stichting Oude Kerken Groningen, Libau en Het Groninger Landschap hebben we vorig jaar een gesprek gehad met onze minister en zijn gevollg. 
Hiermee hebben we ons relatienetwerk kunnen verstevigen.

Eind vorig jaar is er een zware delegatie van het ministerie van OCW bij de voorzitter thuis op bezoek geweest. Het past in één van onze speerpunten om dit ministerie meer te betrekken in dit dossier. 

Links: de delegatie op excursie in Ten Post

Veel gestelde vragen

Hoe is het logo tot stand gekomen?

logo vvgme schaduw

Het logo is afgeleid van het beschermende symbool van het het 'blauwe schildje' van de de Haagse Conventie van 1954. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft UNESCO het initiatief genomen tot de Haagse Conventie 1954 met als doel in gezamenlijkheid regels op te stellen ter bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Dit verdrag was het eerste internationale verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed in de context van oorlog en het eerste verdrag dat het concept van de gemeenschappelijkheid van erfgoed benadrukt.

Het Blauwe Schildje wordt gebruikt om het cultureel erfgoed als "beschermd" te markeren en te identificeren.

Dit schildje staat ook symbool voor het Blue Shield Netwerk dat bestaat uit organisaties die zich bezighouden met musea, archieven, audiovisuele ondersteuning, bibliotheken en monumenten en sites. Het doel van alle betrokkenen bij Blue Shield is de bescherming van het cultureel erfgoed. tegen bedreigingen van oorlogsgeweld en natuurrampen en organisatie van (inter) nationale hulp.

Wat is de contributie voor leden?

De contributie is in de Algemene Leden Vergadering van 10 september 2018 vastgesteld op slechts € 25,00 per jaar, ongeacht of dit een privé persoon is of een organisatie. Wel geven we de mogelijkheid om lid te worden voor een hoger jaarlijks bedrag. De contributie kan jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast.

De financiele middelen die nodig zijn om haar werk als vereniging te kunnen doen, zullen van elders moeten komen. De contributie is hiervoor een te kleine geldstroom. 

Sinds wanneer bestaat de vereniging?

Sinds vrijdag 21 april 2017 is de vereniging een feit. Op die dag zijn de statuten gepasseerd met dank aan de Haan Advocaten & Notarissen. Zij zorgen ook voor de inschrijving in de Kamer van Koophandel. Het bestuur is inmiddels bekend en staat elders op de website. Ook de statuten kunt u elders op onze website vinden.

Is de informatie op de website voor iedereen toegankelijk?

Op dit moment al is niet alle informatie voor iedereen beschikbaar. Bepaalde delen zijn alleen toegankelijk voor de leden en donateurs die zich hebben ingeschreven. In de toekomst gaan we verder bekijken welke gegevens wel of niet beschikbaar zijn voor iedereen en voor onze leden. In principe blijft zoveel mogelijk informatie beschikbaar voor iedereen, maar hebben leden en donateurs bepaalde privileges. Dit heeft vooral te maken met privacygevoelige informatie en met het feit dat leden onderling de mogelijkheid moeten hebben om kennis en ervaringe uit te wisselen. 

Wat doen jullie met mijn gegevens die ik moet invullen bij inschrijving?

Tijdens het inschrijfproces vragen wij u om een aantal gegevens in te vullen. We houden dit zo minimaal mogelijk. Deze gegevens zijn o.a. om na kunnen gaan of er sprake is van een rijksmonument, gemeentemonument of beeldbepalend object.

Ook projecteren wij op een Google map de personen die zich hebben ingeschreven, met enige informatie over hun eigen pand. Deze informatie is alleen toegankelijk voor de leden. Ook daarvoor zijn de NAW gegevens belangrijk. Hoewel deze NAW gegevens niet zichtbaar zijn voor anderen (tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft).

Al uw gegevens worden gebruikt voor eigen doeleinden en zullen niet worden gebruikt door derden. Verder kunt u zelf bepalen wie uw gegevens mag inzien en wie niet. Daar wordt tijdens de inschrijfprocedure op gewezen. U bent overigens ook niet verplicht alle gegevensvelden in te vullen. 

U kunt uw gegevens op elk moment wijzigen.

Wie kan er lid worden van de vereniging?

Leden van de vereniging zijn alle eigenaren van Rijksmonumenten, Gemeentemonumenten en beeldbepalende panden in de dorpen en steden in onze Provincie. Wat een beeldbepalend pand is, wordt in principe door de gemeente bepaald. Verschillende gemeentes zijn bezig om een inventarisatie te maken van het culturele erfgoed dat bedreigt wordt door de mijnbouw in onze provincie.

Eigenaren zullen over het algemeen privépersonen zijn, maar ook organisaties die monumentale panden of beeldbepalende panden in eigendom hebben kunnen zich aanmelden als lid.

Het is dus geen vereiste dat er sprake is van schade als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in onze provincie. Vrijwel iedere eigenaar zal te maken krijgen met het preventief versterken dan wel compenseren van de waardevermindering van hun eigendom.

Ik val niet in de doelgroep. Kan ik jullie werk toch steunen?

Naast het lidmaatschap van de vereniging zullen wij open staan voor donateurs. Deze geven wij de mogelijkheid om ons werk te steunen met een minimale bijdrage van € 25,00 per jaar. Hiermee geeft u aan dat u het werk van de vereniging steunt in het behoud van het culturele erfgoed. Een grote groep donateurs vergroot daarmee het draagvlak van de vereniging en versterkt onze positie als onderhandelaar. 

Uiteraard hebben donateurs in principe dezelfde privileges als de leden. Donateurs hebben echter geen invloed op het beleid van de vereniging of de samenstelling van het bestuur: tijdens de ALV's hebben zij namelijk geen stemrecht.  Maar de donateurs worden, evenals de leden, geinformeerd over alle ontwikkelingen en bovendien kunnen zij de Algemene Leden Vergaderingen bijwonen.

Meer informatie? Neem contact op via het webadres van de penningmeester. 

Kan ik informatie en/of ervaringen uitwisselen met andere leden?

Voor leden zijn er een aantal mogelijkheden om informatie uit te wisselen.

Ten eerste hebben we het forum: door de webbeheerder is er een indeling gemaakt in een aantal categorien en subcategorien. Binnen elke subcategorie kan een lid een eigen onderwerp aanmaken en hierin zijn eigen op- of aanmerkingen plaatsen. Andere leden kunnen daar weer commentaar op geven. Niet-leden kunnen (voorlopig nog) alleen het commentaar lezen. 

Een tweede mogelijkheid is het vormen van digitale gespreksgroepen. U kunt zelf een groep aanmaken en daarvoor één of meerdere andere leden uitnodigen. Vervolgens kunt u, binnen deze groep en niet zichtbaar voor anderen, informatie delen, foto's plaatsen, etc. De leden die u uitgenodigd heeft noemen wij contacten. Op de webpagina "waar wonen de leden" kunt u zien welke leden bij u in de buurt wonen en wat voor pand zij bezitten. Vervolgens kunt u ze uitnodigen voor uw groep. Deze laatste mogelijkheid bevindt zich nog in de testfase.

Daarnaast gaan wij themabijeenkomsten organiseren en zogenaamde "huiskamerbijeenkomsten". In 2018 moet dit vorm krijgen. 

Kan ik mijn persoonlijke gegevens afschermen voor andere leden?

Standaard zijn uw een aantal van uw gegevens toegankelijk voor andere leden van de vereniging. Voor het delen van kennis en ervaring is het belangrijk dat leden elkaar kunnen vinden. Enige informatie over de medeleden is dan belangrijk evenals de mogelijkheid om contact te kunnen leggen. 

Wilt u dat uw gegevens niet meer zichtbaar zijn voor andere leden, dan kunt u uw gegevens ontoegankelijk maken voor andere leden. Echter, u kunt dat zelf ook geen informatie over uw medeleden zien. 

U kunt zelf bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt maken voor alleen uzelf, uw contactpersonen van een groep, de andere leden of eventueel iedereen die de website bezoekt. Dit laatste raden wij ten sterkste af.

Op uw profieloverzicht kunt u zien welke gegevens op de ledenlijst komen en welke niet. 

Wat is de aanleiding voor de oprichting van een vereniging?

Er bestaat bij meerdere monumenteigenaren de indruk dat er met het afhandelen van de schade sprake is van willekeur. Er is niet één duidelijk beleid waarmee de daartoe bevoegde instanties met de schade van de monumenten omgaan. Uiteraard is bij elk monument sprake van een unieke situatie: geen monument is gelijk. Toch kan er naar onze mening wel degelijk gestreefd worden naar een uniforme aanpak en afhandeling van de aardbevingsschade, met respect voor het betreffende monument. De afgelopen jaren zijn er door instanties afspraken gemaakt over protocollen voor monumenten, maar de ervaring is dat hier tot op heden weinig mee wordt gedaan. Individuele monument eigenaren hebben geen krachtige stem om hier verandering in te brengen en op te komen voor hun rechten. Dit moet veranderen. 

Inmiddels zijn er vele instanties, bedrijven, organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de aardbeving problematiek in onze provincie. Het gaat dan niet alleen om de afhandeling van de aardbevingsschade, maar ook om het preventief versterken van monumenten. Alles met als doel het zo goed mogelijk bewaren van ons cultureel erfgoed. Minder urgent, maar minstens zo belangrijk is de compensatie van de waardevermindering van ons erfgoed. Er zijn veel initiatieven en er wordt veel overlegd. Diverse studies worden opgestart. Maar de grote afwezige bij het initiëren van studies of bijeenkomsten zijn de monument eigenaren zelf. Zij worden amper gehoord, terwijl het om hun monument gaat. Ook hierin moet verandering komen.

Ik val in de doelgroep, maar zit buiten het bevingsgebied. Is de VGME voor mij dan wel relevant?

Ook in de randgebieden is het nog niet voldoende duidelijk in hoeverre er sprake is van schade als gevolg van de mijnbouwactiviteiten. We hebben het dan over herstellen van schade, preventief versterken en compensatie waardevermindering. Niet elk van deze aspecten is voorbehouden aan het kerngebied van de aardbevingen, maar kan ook van toepassing zijn op de randgebieden.

Enkele argumenten die relevant zijn:

 • Verder is het uitwisselen van ervaringen voor restauratie en herstel belangrijk voor alle eigenaren, ongeacht of ze in het bevingsgebied zitten of niet.

 • Gemeenschappelijk naar buiten treden als gebouwd erfgoed, voor het immaterieel herstel: de reputatieschade van de Provincie, waardoor de huizenprijzen dalen.

 • Bodemdaling heeft ook effect op de waterstand, wellicht dat dat ook effect heeft op panden buiten het bevingsgebied (nader uit te zoeken)

 • Solidariteit met mede-monument eigenaren in de provincie.

 • Pro-actief: rekening houden met mogelijke dreiging van bevingen buiten het gebied.

 

Het is dus zeker de moeite waard voor eigenaren in deze randgebieden om zich als lid aan te melden bij de vereniging.

Helpt de vereniging ook bij individuele problemen met schadeherstel?

Helaas zal de vereniging niet in staat zijn individuele gevallen te ondersteunen of bij te staan. De vereniging komt op voor de gezamenlijke belangen van de eigenaren van monumenten en beelbepalende objecten. 

Wij willen afspraken maken met instanties die voor de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in onze regio verantwoordelijk zijn. Deze afspraken zullen wij communiceren met onze leden en wij zullen er op toezien dat ze ook nageleefd worden. 

Het doel is om een volwaardige gesprekspartner te zijn namens alle eigenaren en te komen tot goede, bindende afspraken voor alle partijen. 

Wij zullen zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen aan de leden die hen bij de afwikkeling van de schade kan helpen. Het blijft de verantwoordelijkheid van elke eigenaar hoe met de afspraken en adviezen om te gaan. 

Wie vormen het bestuur van de vereniging?

Er is sinds de oprichting van de Vereniging een bestuur die bestaat uit de personen die bij de oprichting betrokken geweest zijn. Een overzicht van de bestuursleden vindt u elders op deze website. In het Huishoudelijk Reglement worden de gewenste bestuurswisselingen geregeld. Ook kunnen alle bestuursleden jaarlijks worden herkozen gedurende een aantal keren. 

Daarnaast is het de bedoeling om een Raad van Advies te hebben. Ook hiervoor moeten kandidaten worden voorgedragen. 

Interesse? Neem even contact op ons secretariaat.  

 

Kan ik actief meehelpen met het verder vorm geven van de vereniging?

Alle hulp is welkom. Wij kunnen extra kennis en ervaring gebruiken tijdens de beginfase van de vereniging. Maar waarschijnlijk ook daarna. Er zullen commissies worden benoemd die een bepaald aandachtsgebied krijgen. Voorwaarde is echter dat de gegadigden hier een klein deel van hun tijd aan kunnen en willen besteden. Om deel uit te maken van een commissie hoeft u niet persé lid te zijn. Donateurs hebben ook de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen. 

Meer informatie vindt u elders op deze website

Kan ik alleen lid worden als ik in de provincie Groningen woon?

aardbNee dat is niet het geval. Om lid te worden van de vereniging is het ook mogelijk dat u buiten de provincie Groningen woont. Aardbevingen houden zich niet aan provinciegrenzen zoals u kunt zien op bijgevoegde kaart. 

Iedereen die in de randgebieden van het aardbevingsgebied woont, kan te maken krijgen met schade als gevolg van aardbevingen, preventief versterken en zeker met waardevermindering van hun eigen monument. 

 

 

 

 

 

Bestuursleden

Het bestuur van de vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Als geen ander weten zij wat het is om gedupeerde te zijn. Ze zijn daarom zeer gemotiveerd om op te komen voor de belangen van de leden.

Derk Kremer

voorzitter

Juridische commissie

06 21 80 56 68

eigenaar rijksmonument


Goos Gosling Slotegraaf

secretaris/woordvoerder

Instandhouding erfgoed

06 29 01 35 05

eigenaar beeldbepalend pand


Kees Bons

penningmeester


06 20 30 23 71

eigenaar rijksmonument


Edwin Tiben

bestuurslid

Fondsenwerving 

06 19 23 09 15

eigenaar gemeentemonument


Kees Andriesse

bestuurslid

Marketing & Communicatie

06 53 67 65 86

eigenaar rijksmonument


Marc Steenhuis

bestuurslid


06 55 19 41 09

eigenaar rijksmonument


Wij zijn slechts 1 klik van u verwijderd: vul uw gegevens in en stel uw vraag of wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren?

Contactgegevens

 • Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
 • secretariaat@groningermonument.nl
 • @gr_monument
 • 06 21 805 668 (voorzitter)
 • inschrijving KvK nummer 068679785
 • Banknummer NL11 INGB 0007 6939 59

Bijeenkomsten

Juni   2019
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed

Voorwaarden lidmaatschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • u gaat akkoord met een minimale contributie van € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld door de ALV op 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, lidmaatschapsnummer en gebruikersnaam op de ledenlijst (gebruik daarom nooit uw mailadres als gebruikersnaam);
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover apart bericht. U kunt dit op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • uw naam is eveneens zichtbaar in het interne mailsysteem waarmee leden elkaar onderling berichten kunnen sturen zonder dat uw mailadres zichtbaar wordt;
 • in deze verkorte inschrijfprocedure wordt een beperkt aantal gegevens gevraagd. U ontvangt over enkele weken een automatisch gegenereerd bericht met daarin het verzoek uw profielgegevens verder te completeren;
 • u kunt dan eveneens aangeven of u al of niet akkoord gaat met het vermelden van enkele andere gegevens op de ledenlijst;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de leden via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de ledenlijst is alleen in te zien door de leden van de vereniging;
 • u kunt uw lidmaatschap op ieder moment beeindigen. Stuur in dat geval een mail naar het secretariaat. Al uw gegevens worden daarna uit ons systeem verwijderd. 

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.

Voorwaarden donateurschap:

Indien u instemt met de voorwaarden, gelden de volgende regels:

 • uw gegevens worden gebruikt binnen de doelstellingen van de vereniging en worden door het bestuur niet aan derden beschikbaar gesteld;
 • de minimale bijdrage voor donateurs is € 25,00 per jaar zoals is vastgesteld op de ALV van 10 september 2018;
 • u gaat akkoord met automatische incasso: u ontvangt daarover bericht. U kunt de automatische incasso op elk moment stop zetten bij uw bank;
 • u gaat akkoord met het vermelden van uw naam, donateurnummer en gebruikersnaam op de donateurslijst;
 • uw mailadres en wachtwoord zullen nooit zichtbaar zijn voor anderen;
 • standaard loopt de communicatie tussen bestuur en de donateurs via mails. Het is daarom belangrijk dat u ons mailadres in de adressenlijst van uw mailbox zet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • de donateurslijst is alleen in te zien door de leden en donateurs van de vereniging.

Klik op het kruisje rechtsboven om deze melding te laten verdwijnen.