VGME doet verkennend onderzoek

Wat houdt het verkennend onderzoek in?

In het verkennend onderzoek wordt de huidige situatie in kaart gebracht en de problematiek waar de erfgoedeigenaar tegenaan loopt. Verder zal, op basis van de door ons voorgestelde oplossing (de gewenste situatie), nagegaan worden hoe de erfgoedeigenaar hierin het beste gefaciliteerd kan worden. Een verkenning van hoe de, continue in beweging zijnde, bestaande/toekomstige situatie kan worden aangepast om de gewenste situatie te bereiken. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om uit te gaan van de gewenste situatie en de vraag hoe we de bestaande structuur daarop kunnen aanpassen. Het doel moet ook zijn om geen nieuwe entiteit(en) op te richten: deskundigheid is er bijvoorbeeld al bij het Erfgoedloket en het Restauratiefonds. Een extra punt van aandacht is ook de 150% grens bij beeldbepalende en karakteristieke panden als het gaat om versterken of slopen. Een grens waar wij als vereniging niet achter kunnen staan.

Hoe en door wie?

De verkenning gebeurt op basis van bureauonderzoek en gesprekken met betrokken stakeholders in het aardbevingsdossier. Graag komen wij in contact met leden die bereid zijn aan dit onderzoek hun medewerking te verlenen. Stuur in dat geval s.v.p. een mail naar het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het verkennend onderzoek zal worden gedaan door Pieter Siebinga, voormalig directeur van het Restauratiefonds en inmiddels goed ingewerkt in het aardbevingsdossier. De heer Siebinga is tot 15 oktober lid geweest van onze Raad van Advies. Vanwege dit onderzoek is de heer Siebinga (tijdelijk) teruggetreden als lid van de Raad van Advies.

Wat is het resultaat?

Het resultaat zal zijn een rapport over bovengenoemde punten, gevalideerd met feitelijke gegevens en verhalen van betrokken stakeholders, met daarin een advies over de haalbaarheid van de gewenste situatie in de vorm van het voorleggen van scenario's. Dit rapport zal door de VGME aan diverse partijen worden aangeboden. Het vormt ook de basis voor een uit te voeren pilot begin volgend jaar. In deze pilot zullen onze oplossingsvoorstellen kunnen worden getoetst aan de praktijk. Het is de planning dat het rapport halverwege januari zal worden opgeleverd.

Wat is de aanleiding van het verkennend onderzoek?

Gedurende lange tijd pleit de vereniging al voor een zorgvuldiger aanpak waarbij zo efficient mogelijk gebruik gemaakt wordt van de middelen, rekening houdend met het karakter en de kwetsbaarheid van het erfgoed dat bijdraagt aan de uniciteit van de provincie Groningen. De huidige fragmentarische aanpak wordt vooral gekenmerkt door te veel bureaucratie, te veel overhead, te veel versplintering van de erfgoeddeskundigheid en te weinig zeggenschap van de eigenaar. Het aanpakken van erfgoed is maatwerk en daar helpt een fragmentarische aanpak niet aan mee. 

Dit alles frustreert de eigenaar van het erfgoed die bovendien te maken heeft met een totaal andere regelgeving dan de gemiddelde eigenaar. Daarom heeft de vereniging een tweetal concrete oplossingen in gedachten die moeten bijdragen aan het verminderen van de negatieve aspecten van de huidige  fragmentarische, aanbodgedreven aanpak.
De vereniging heeft een meer vraaggedreven aanpak voor ogen waarin de eigenaar weer centraal staat.  Per slot van rekening gaat het om zíjn eigendom, zíjn veiigheid en zíjn welzijn. Een aanpak die de eigenaar weer motiveert om vol liefde en toewijding aan de slag te gaan met zijn pand. Dit draagt vervolgens bij aan de instandhouding van het unieke karakter van de provincie.

In het voorjaar heeft het bestuur van de vereniging een tweetal brieven verstuurd naar minister Wiebes van EZK en minister van Engelshoven van OCW met als onderwerp de Integrale aanpak en het opzetten van één Erfgoedfonds. Vanaf het begin van de vereniging heeft het bestuur als speerpunt gehad om het ministerie van OCW te betrekken bij het realiseren van de doelstellingen van de VGME. Dat heeft uiteindeijk geresulteerd in een constructief gesprek met minister van Engelshoven. Zij staat volledig achter de door ons aangedragen oplossingen en heeft alle medewerking toegezegd om de vereniging te helpen in het bereiken van haar doelstellingen. Ook minister Wiebes heeft inmiddels te kennen gegeven graag met ons in gesprek te gaan.

Naar aanleiding hiervan is, met OCW en de provincie, in principe besloten om begin volgend jaar een pilot te laten uitvoeren waarbij, in eerste instantie voor rijks- en gemeentemonumenten, onze aanpak kan worden getoetst aan de praktijk. De vereniging heeft besloten om, voorafgaand aan deze pilot, een verkennend onderzoek te laten uitvoeren. Om dit verkennend onderzoek mogelijk te maken heeft de VGME een subsidieverzoek ingediend bij de provincie. Deze is inmiddels gehonoreerd.

In de bijeenkomst van dinsdag 5 november a.s. in Midwolda zullen wij, voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering, verder ingaan op de door ons voorgestelde oplossingen. U bent dan ook in de gelegenheid hierover vragen te stellen en mee te denken. Tijdens deze bijeenkomst zal u soep en een broodje worden aangeboden. De bijeenkomst begint om 18:00 uur en duurt tot circa 19:45 uur en is alleen toegankelijk voor leden/donateurs (introducées welkom). De heer Siebinga is op deze bijeenkomst aanwezig.

Voor meer informatie en om u aan te melden: klik hier.