Organisatie

Hieronder vindt u alle informatie over de structuur van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren. Hebt u vragen naar aanleiding hiervan? Neem in dat geval contact op met het secretariaat. 

 • Doelstelling

  Doel

  Artikel 2

  1. De vereniging heeft aIs doeI:

  1. de facilitering van kennisuitwisseling ten aanzien van de afwikkeling van schade door. mijnbouwactiviteiten, maatregelen ter voorkoming daarvan en de gevolgen hiervan

   voor rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten, panden in beschermde stads- of dorpsgezichten en karakteristieke panden in de provincie Groningen en hun eigenaren, gebruikers of bewoners;

  2. het bijstaan van de leden met schade door mijnbouwactiviteiten, maatregelen ter voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan in de provincie Groningen.

  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het onderhouden van contacten met alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling · van mijnbouwschade, maatregelen ter voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan;

  2. het organiseren van activiteiten met betrekking op mijnbouwschade, maatregelen ter - voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan aan panden als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel en hun eigenaren, gebruikers of bewoners;

  3. alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

 • Raad van Advies

  De vereniging kent een Raad van Advies en bestaat uit leden die op basis van vrijwilligheid het bestuur ondersteunen. 

  Het doel van de Raad van Advies is de volgende: 

  1. Het geven van advies aan het bestuur wanneer het bestuur, of één van de leden, hierom vraagt. 
  2. Het geven van ongevraagd advies aan het bestuur of de individuele leden hiervan.
  3. Het versterken en vergroten van het gezamenlijke netwerk teneinde het lobbywerk zo effectief en efficient mogelijk te kunnen doen. 
  4. Het vergroten van de statuur van de vereniging. 

  Belangrijk is dat de samenstelling van de Raad van Advies zo wordt gekozen dat verschillende domeinen vertegenwoordigd zijn, te weten: 

  1. Het publieke domein
  2. Het erfgoed domein
  3. Het bouwtechnische domein
  4. Het financiele domein
  5. Het juridische domein

   

  Op 6 februari 2019 komen wij met nieuws over de Raad van Advies.

   

 • Bestuur

  Uit de statuten van de vereniging:

  Artikel 8. 

  1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
  2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van - de vereniging.
   De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast
   Het bestuursiidmaatschap eindigt:
   • a. door de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
   • b. door ontslag verleend door de algemene ledenvergadering.
   • c. door aftreden.
  3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit - tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen dertig dagen daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
  5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar· wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.
  6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.-
  7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen· 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

  Artikel 9.

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
  2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

  Artikel 10.

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
  2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

  Status per 15 januari 2019:

  Er zijn op dit moment 3 benoemde bestuursleden en 3 aspirant bestuursleden. 

  Overzicht bestuursleden:

  Zie elders op deze website.

 • Commissies

  De vereniging kent verschillende commissies. De belangrijkste taken van een commissie zijn het bestuur te ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken en op die manier het bestuur de gelegenheid geven zich op de belangrijkste taken te richten die te maken hebben met het bereiken van de doelstelling van de vereniging. 

  Commissies kunnen vragen en/of opdrachten krijgen van het bestuur of van individuele leden van het bestuur. Ook kan zij zelf initiatieven nemen om het bestuur te adviseren en/of te ondersteunen. 

  De commissies zullen hun werkzaamheden verrichten op basis van vrijwilligheid. Het is niet noodzakelijk dat commissieleden lid of donateur zijn. Ieder persoon met de nodige kennis en ervaring kan lid van een commissie worden. 

  Een overzicht van de huidige/toekomstige commissies vindt u hieronder.

  • Juridische commissie

   • het inventariseren van juridische vraagstukken met betrekking tot het erfgoed en de vereniging

   • het behandelen en/of beleggen van juridische vraagstukken met/bij juridische deskundigen

   • pubiceren juridische adviezen richting onze leden

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Derk Kremer

   Voorzitter: Wout Brouwer 

    

  • Commissie fondsenwerving

   • het benaderen van externe partijen met als doel het verwerven van financiele middelen voor de vereniging

   • onderzoeken mogelijke subsidiestromen en subsidieverstrekkers

   • werven van donateurs

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Johan Boltendal

    

   Het beschikken over voldoende middelen is een uitdaging voor de Vereniging. Om het werk goed te kunnen doen, is er veel geld nodig. Eén van de te vormen commissies is die voor Fondsenwerving. 

   Hebt u belangstelling om lid te worden van deze commissie of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Commissie erfgoedbehoud en -registratie

   • in kaart brengen van de problematiek met betrekking tot het erfgoed

   • monitoren van de ontwikkelingen

   • registreren van schadeherstel en -preventie aan het erfgoed

   • bewaken kwaliteit erfgoed experts die betrokken zijn bij opstellen integrale herstelplannen

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Goos Gosling Slotegraaf

  • Bouwtechnische commissie

   • bespreken van de aanpak van schadegevallen aan erfgoed vanuit bouwkundig perspectief

   • idem voor schadeherstel

   • stellen van kwaliteitseisen aan specialisten/bouwkundigen die betrokken zijn bij schadeherstel en -preventie

   • in kaart brengen van signalen met betrekking tot al dan niet betrouwbare schade-experts

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: nader te bepalen

   Voorzitter: Sjoerd van Soelen

   Contact: u kunt contact opnemen met de commissie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Commissie leden contact

   • organiseren voorlichtingsbijeenkomsten

   • productie en verspreiding promotiemateriaal

   • werven van leden en donateurs

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Ton Keuning

  • Commissie marketing & communicatie

   • het opstellen van marketing en communicatie plannen

   • het starten/begeleiden van activiteiten die met M&C te maken hebben

   • communicatie namens de vereniging.

   • het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur 

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: 

   

 • Leden

  Onderstaande artikelen komen uit de statuten en hebben betrekking op de leden:

  Artikel 3. Leden

  1. De vereniging kent leden. 

  2. Om lid te worden van de vereniging dient men eigenaar, gebruiker of bewoner te zijn van een rijksmonument, provinciaal monument, gemeentelijk monument, pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of karakteristiek pand in de provincie Groningen.

  3. Leden van de vereniging kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

  4. Het bestuur houdt een register bij waarin namen en contactgegevens opgeslagen zijn volgens opgave van de leden.

  5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

  6. Ieder lid is gebonden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen van de vereniging en besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.

  7. Ieder lid is gehouden belangen van de vereniging niet te schaden.

  8. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen stellen aan de leden.

  Artikel 5. Toelating

  1. Over toelating tot het lidmaatschap, dan wel donateurschap, beslist het bestuur.

  2. Indien het bestuur toelating weigert, staat hiervoor gedurende één (1) maand na bekendmaking van dit besluit beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.

  3. Een in lid 2 bedoelde weigering en de mogelijkheid tot beroep worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de persoon die de toelating tot het lidmaatschap is geweigerd.

  Artikel 8. Einde van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt door:

   1. de dood van het lid.

   2. door opzegging door het lid.

   3. door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd dat het lidmaatschap nog langer voortduurt.

   4. door ontzetting uit het lidmaatschap. Ontzetting kan worden uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering wanneer het lid in strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen van de vereniging, besluiten van de Algemene Ledenvergadering of besluiten van het bestuur, of de vereniging anderszins op onredelijke wijze benadeelt.

  2. Opzegging door het lid kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden.

  3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.

  5. Tegen het besluit tot opzegging namens de vereniging staat voor de betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering.

  6. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van het besluit met opgaaf van reden en de mogelijkheid van beroep in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het lid het recht heeft zich te verantwoorden op de in lid 5 bedoelde Algemene Ledenvergadering.

  Contributie

  De contributie wordt jaarlijks door de ALV bepaald. Op dit moment is de contributie minimaal € 25,00 per jaar. Uiteraard hebt u de mogelijkheid om een hogere contributie te betalen. Geef dit s.v.p. door aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Donateurs

  Onderstaande artikelen komen uit de statuten:

  Artikel 4. Donateurs

  1. De vereniging kent donateurs. Donateurs worden niet aangemerkt als leden.

  2. Donateurs hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging.

  3. Op donateurs zijn de leden 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

  4. Donateurs hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Zij hebben daar spreekrecht. Zij hebben geen stemrecht.

  Artikel 5. Toelating

  1. Over toelating tot het lidmaatschap, dan wel donateurschap, beslist het bestuur.

  2. Indien het bestuur toelating weigert, staat hiervoor gedurende één (1) maand na bekendmaking van dit besluit beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.

  3. Een in lid 2 bedoelde weigering en de mogelijkheid tot beroep worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de persoon die de toelating tot het lidmaatschap is geweigerd.

  Donatie

  De minimale bijdrage van de donateurs is vastgesteld op € 5,00 per jaar. Een hogere bijdrage is altijd welkom. Neem in dat geval contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

   

 • Algemene Leden Vergadering

  Minstens één keer per jaar zal er een Algemene Leden Vergadering door het bestuur worden uitgeschreven. Deze vergaderingen kunnen worden bijgewoond door zowel leden als donateurs. Leden hebben stemrecht, donateurs niet. 

  U wordt op de hoogte gehouden via onze mailings en social media.

 • Statuten en Huishoudelijk Reglement

  De statuten kunt u downloaden/inzien door hier te klikken.

  Het huishoudelijk reglement wordt momenteel aan gewerkt.

 


Afdrukken   E-mailadres