• Wat is de aanleiding voor de oprichting van een vereniging?

  Er bestaat bij meerdere monumenteigenaren de indruk dat er met het afhandelen van de schade sprake is van willekeur. Er is niet één duidelijk beleid waarmee de daartoe bevoegde instanties met de schade van de monumenten omgaan. Uiteraard is bij elk monument sprake van een unieke situatie: geen monument is gelijk. Toch kan er naar onze mening wel degelijk gestreefd worden naar een uniforme aanpak en afhandeling van de aardbevingsschade, met respect voor het betreffende monument. De afgelopen jaren zijn er door instanties afspraken gemaakt over protocollen voor monumenten, maar de ervaring is dat hier tot op heden weinig mee wordt gedaan. Individuele monument eigenaren hebben geen krachtige stem om hier verandering in te brengen en op te komen voor hun rechten. Dit moet veranderen. 

  Inmiddels zijn er vele instanties, bedrijven, organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de aardbeving problematiek in onze provincie. Het gaat dan niet alleen om de afhandeling van de aardbevingsschade, maar ook om het preventief versterken van monumenten. Alles met als doel het zo goed mogelijk bewaren van ons cultureel erfgoed. Minder urgent, maar minstens zo belangrijk is de compensatie van de waardevermindering van ons erfgoed. Er zijn veel initiatieven en er wordt veel overlegd. Diverse studies worden opgestart. Maar de grote afwezige bij het initiëren van studies of bijeenkomsten zijn de monument eigenaren zelf. Zij worden amper gehoord, terwijl het om hun monument gaat. Ook hierin moet verandering komen.

 • Sinds wanneer bestaat de vereniging?

  Sinds vrijdag 21 april 2017 is de vereniging een feit. Op die dag zijn de statuten gepasseerd met dank aan de Haan Advocaten & Notarissen. Zij zorgen ook voor de inschrijving in de Kamer van Koophandel. Het bestuur is inmiddels bekend en staat elders op de website. Ook de statuten kunt u elders op onze website vinden.

 • Wie kan er lid worden van de vereniging?

  Leden van de vereniging zijn alle eigenaren van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek- of beeldbepalend pand in de dorpen en steden in onze Provincie. Maar ook de kop van Drenthe. Wat een karakteristiek of beeldbepalend pand is, wordt in principe door de gemeente bepaald. Verschillende gemeentes zijn bezig om een inventarisatie te maken van het culturele erfgoed dat bedreigt wordt door de mijnbouw in onze provincie.

  Eigenaren zullen over het algemeen privépersonen zijn, maar ook organisaties die monumentale panden of beeldbepalende panden in eigendom hebben kunnen zich aanmelden als lid.

  Het is dus geen vereiste dat er sprake is van schade als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in onze provincie. Vrijwel iedere eigenaar zal te maken krijgen met het preventief versterken dan wel compenseren van de waardevermindering van hun eigendom.

 • Wat is de contributie voor leden?

  De contributie is in de Algemene Leden Vergadering van 10 september 2018 vastgesteld op slechts € 25,00 per jaar, ongeacht of dit een privé persoon is of een organisatie. Wel geven we de mogelijkheid om lid te worden voor een hoger jaarlijks bedrag. De contributie kan jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast.

  De financiele middelen die nodig zijn om haar werk als vereniging te kunnen doen, zullen van elders moeten komen. De contributie is hiervoor een te kleine geldstroom. 

 • Hoe is het logo tot stand gekomen?

  logo vvgme schaduw

  Het logo is afgeleid van het beschermende symbool van het het 'blauwe schildje' van de de Haagse Conventie van 1954. 

  Na de Tweede Wereldoorlog heeft UNESCO het initiatief genomen tot de Haagse Conventie 1954 met als doel in gezamenlijkheid regels op te stellen ter bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Dit verdrag was het eerste internationale verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed in de context van oorlog en het eerste verdrag dat het concept van de gemeenschappelijkheid van erfgoed benadrukt.

  Het Blauwe Schildje wordt gebruikt om het cultureel erfgoed als "beschermd" te markeren en te identificeren.

  Dit schildje staat ook symbool voor het Blue Shield Netwerk dat bestaat uit organisaties die zich bezighouden met musea, archieven, audiovisuele ondersteuning, bibliotheken en monumenten en sites. Het doel van alle betrokkenen bij Blue Shield is de bescherming van het cultureel erfgoed. tegen bedreigingen van oorlogsgeweld en natuurrampen en organisatie van (inter) nationale hulp.

 • Ik val niet in de doelgroep. Kan ik jullie werk toch steunen?

  Naast het lidmaatschap van de vereniging zullen wij open staan voor donateurs. Deze geven wij de mogelijkheid om ons werk te steunen met een minimale bijdrage van € 25,00 per jaar. Hiermee geeft u aan dat u het werk van de vereniging steunt in het behoud van het culturele erfgoed. Een grote groep donateurs vergroot daarmee het draagvlak van de vereniging en versterkt onze positie als onderhandelaar. 

  Uiteraard hebben donateurs in principe dezelfde privileges als de leden. Donateurs hebben echter geen invloed op het beleid van de vereniging of de samenstelling van het bestuur: tijdens de ALV's hebben zij namelijk geen stemrecht.  Maar de donateurs worden, evenals de leden, geinformeerd over alle ontwikkelingen en bovendien kunnen zij de Algemene Leden Vergaderingen bijwonen.

  Meer informatie? Neem contact op via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de penningmeester. 

 • Wat is het verschil met andere belangenverenigingen zoals het GBB?

  Er zijn een aantal duidelijke verschillen met belangenorganisaties zoals het GBB, Schokkend Groningen en andere bewegingen. De vereniging heeft een duidelijke focus op het eigenaren van het culturele erfgoed. 

  Voor een overzicht van de verschillen verwijzen wij naar de speciale webpagina hierover. 

 • Wie vormen het bestuur van de vereniging?

  Er is sinds de oprichting van de Vereniging een bestuur die bestaat uit de personen die bij de oprichting betrokken geweest zijn. Een overzicht van de bestuursleden vindt u elders op deze website. In het Huishoudelijk Reglement worden de gewenste bestuurswisselingen geregeld. Ook kunnen alle bestuursleden jaarlijks worden herkozen gedurende een aantal keren. 

  Daarnaast is het de bedoeling om een Raad van Advies te hebben. Ook hiervoor moeten kandidaten worden voorgedragen. 

  Interesse? Neem even contact op ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

   

 • Wat doen jullie met mijn gegevens die ik moet invullen bij inschrijving?

  Tijdens het inschrijfproces vragen wij u om een aantal gegevens in te vullen. We houden dit zo minimaal mogelijk. Deze gegevens zijn o.a. om na kunnen gaan of er sprake is van een rijksmonument, gemeentemonument of beeldbepalend object.

  Ook projecteren wij op een Google map de personen die zich hebben ingeschreven, met enige informatie over hun eigen pand. Deze informatie is alleen toegankelijk voor de leden. Ook daarvoor zijn de NAW gegevens belangrijk. Hoewel deze NAW gegevens niet zichtbaar zijn voor anderen (tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft).

  Al uw gegevens worden gebruikt voor eigen doeleinden en zullen niet worden gebruikt door derden. Verder kunt u zelf bepalen wie uw gegevens mag inzien en wie niet. Daar wordt tijdens de inschrijfprocedure op gewezen. U bent overigens ook niet verplicht alle gegevensvelden in te vullen. 

  U kunt uw gegevens op elk moment wijzigen.

 • Kan ik informatie en/of ervaringen uitwisselen met andere leden?

  Voor leden zijn er een aantal mogelijkheden om informatie uit te wisselen.

  Ten eerste hebben we het forum: door de webbeheerder is er een indeling gemaakt in een aantal categorien en subcategorien. Binnen elke subcategorie kan een lid een eigen onderwerp aanmaken en hierin zijn eigen op- of aanmerkingen plaatsen. Andere leden kunnen daar weer commentaar op geven. Niet-leden kunnen (voorlopig nog) alleen het commentaar lezen. 

  Een tweede mogelijkheid is het vormen van digitale gespreksgroepen. U kunt zelf een groep aanmaken en daarvoor één of meerdere andere leden uitnodigen. Vervolgens kunt u, binnen deze groep en niet zichtbaar voor anderen, informatie delen, foto's plaatsen, etc. De leden die u uitgenodigd heeft noemen wij contacten. Op de webpagina "waar wonen de leden" kunt u zien welke leden bij u in de buurt wonen en wat voor pand zij bezitten. Vervolgens kunt u ze uitnodigen voor uw groep. Deze laatste mogelijkheid bevindt zich nog in de testfase.

  Daarnaast gaan wij themabijeenkomsten organiseren en zogenaamde "huiskamerbijeenkomsten". In 2018 moet dit vorm krijgen. 

 • Kan ik mijn persoonlijke gegevens afschermen voor andere leden?

  Standaard zijn uw een aantal van uw gegevens toegankelijk voor andere leden van de vereniging. Voor het delen van kennis en ervaring is het belangrijk dat leden elkaar kunnen vinden. Enige informatie over de medeleden is dan belangrijk evenals de mogelijkheid om contact te kunnen leggen. 

  Wilt u dat uw gegevens niet meer zichtbaar zijn voor andere leden, dan kunt u uw gegevens ontoegankelijk maken voor andere leden. Echter, u kunt dat zelf ook geen informatie over uw medeleden zien. 

  U kunt zelf bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt maken voor alleen uzelf, uw contactpersonen van een groep, de andere leden of eventueel iedereen die de website bezoekt. Dit laatste raden wij ten sterkste af.

  Op uw profieloverzicht kunt u zien welke gegevens op de ledenlijst komen en welke niet. 

 • Is de informatie op de website voor iedereen toegankelijk?

  Op dit moment al is niet alle informatie voor iedereen beschikbaar. Bepaalde delen zijn alleen toegankelijk voor de leden en donateurs die zich hebben ingeschreven. In de toekomst gaan we verder bekijken welke gegevens wel of niet beschikbaar zijn voor iedereen en voor onze leden. In principe blijft zoveel mogelijk informatie beschikbaar voor iedereen, maar hebben leden en donateurs bepaalde privileges. Dit heeft vooral te maken met privacygevoelige informatie en met het feit dat leden onderling de mogelijkheid moeten hebben om kennis en ervaringe uit te wisselen. 

 • Helpt de vereniging ook bij individuele problemen met schadeherstel?

  Helaas zal de vereniging niet in staat zijn individuele gevallen te ondersteunen of bij te staan. De vereniging komt op voor de gezamenlijke belangen van de eigenaren van monumenten en beelbepalende objecten. 

  Wij willen afspraken maken met instanties die voor de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in onze regio verantwoordelijk zijn. Deze afspraken zullen wij communiceren met onze leden en wij zullen er op toezien dat ze ook nageleefd worden. 

  Het doel is om een volwaardige gesprekspartner te zijn namens alle eigenaren en te komen tot goede, bindende afspraken voor alle partijen. 

  Wij zullen zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen aan de leden die hen bij de afwikkeling van de schade kan helpen. Het blijft de verantwoordelijkheid van elke eigenaar hoe met de afspraken en adviezen om te gaan. 

 • Ik val in de doelgroep, maar zit buiten het bevingsgebied. Is de VGME voor mij dan wel relevant?

  Ook in de randgebieden is het nog niet voldoende duidelijk in hoeverre er sprake is van schade als gevolg van de mijnbouwactiviteiten. We hebben het dan over herstellen van schade, preventief versterken en compensatie waardevermindering. Niet elk van deze aspecten is voorbehouden aan het kerngebied van de aardbevingen, maar kan ook van toepassing zijn op de randgebieden.

  Enkele argumenten die relevant zijn:

  • Verder is het uitwisselen van ervaringen voor restauratie en herstel belangrijk voor alle eigenaren, ongeacht of ze in het bevingsgebied zitten of niet.

  • Gemeenschappelijk naar buiten treden als gebouwd erfgoed, voor het immaterieel herstel: de reputatieschade van de Provincie, waardoor de huizenprijzen dalen.

  • Bodemdaling heeft ook effect op de waterstand, wellicht dat dat ook effect heeft op panden buiten het bevingsgebied (nader uit te zoeken)

  • Solidariteit met mede-monument eigenaren in de provincie.

  • Pro-actief: rekening houden met mogelijke dreiging van bevingen buiten het gebied.

   

  Het is dus zeker de moeite waard voor eigenaren in deze randgebieden om zich als lid aan te melden bij de vereniging.

 • Kan ik actief meehelpen met het verder vorm geven van de vereniging?

  Alle hulp is welkom. Wij kunnen extra kennis en ervaring gebruiken tijdens de beginfase van de vereniging. Maar waarschijnlijk ook daarna. Er zullen commissies worden benoemd die een bepaald aandachtsgebied krijgen. Voorwaarde is echter dat de gegadigden hier een klein deel van hun tijd aan kunnen en willen besteden. Om deel uit te maken van een commissie hoeft u niet persé lid te zijn. Donateurs hebben ook de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen. 

  Meer informatie vindt u elders op deze website

 • Kan ik alleen lid worden als ik in de provincie Groningen woon?

  aardbNee dat is niet het geval. Om lid te worden van de vereniging is het ook mogelijk dat u buiten de provincie Groningen woont. Aardbevingen houden zich niet aan provinciegrenzen zoals u kunt zien op bijgevoegde kaart. 

  Iedereen die in de randgebieden van het aardbevingsgebied woont, kan te maken krijgen met schade als gevolg van aardbevingen, preventief versterken en zeker met waardevermindering van hun eigen monument. 

   

   

   

   

   

Uw vraag

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan even contact op met ons via het mailadres secretariaat@groningermonument.nl